Page 26 - serxwebun

This is a SEO version of serxwebun. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Sayfa 20 Serxwebûn Kasım 2006

B undan iki yıl önce Şilan, Fuat, Ze-keriya, Cemil ve Ciwan yoldaşla-rın Musul’da hain bir pusuda, ajanların istihbarat bilgileriyle, Irak’taki radikal islam grupları tarafından katledilişlerinin yıl-dönümünü yaşıyoruz.

Bu şehadetler genel olarak örgüt tarihi-mizde, özelde de Güneybatı Kürdistan’daki demokratik mücadelemizde birer kilometre taşı oldular.

Şilan arkadaş , Kürt özgürlük hareketinin tasfiyeci güçlere karşı varolma mücadelesi verdiği bir dönemde, hareketimizin tasfiyesini amaçlayan kapsamlı planları boşa çıkarmak için yoğun ve kesintisiz bir çabanın sahibi oldu. Ş. Şilan yoldaş bu planların boşa çıka-rılması ardından, Kürt özgürlük hareketinin yeni bir aşamaya geçiş yapmasıyla, KKK sis-teminin oluşturulması aşamasında şehit düştü. Mücadeleyle örülmüş bir yaşamın sahibiydi. Şehit Şilan, Fuat, Cemil, Zekeriya ve Ciwan arkadaşlar, özgür de-mokratik sistemin kurumlaştırılması için yü-rüttükleri mücadele uğruna Kürdistan’ın de-mokrasi şehidi oldular.

Bilindiği gibi 2003-04 yıllarında, Kürt öz-gürlük hareketinin tasfiyesi için Suriye-Türki-ye rejimlerinin işbirliğiyle genel bir saldırı kon-septi başlatıldı. O dönemde bir yandan Gü-ney ve Güneybatı Kürdistan’daki örgütümüz Suriye rejimi tarafından hedeflenirken, diğer yanıyla da ihanetçi, işbirlikçi güçler devreye sokuldu. Bu saldırıları boşa çıkarmak, yeni dönem görev ve sorumluluklarını yerine ge-tirmek, Güneybatı Kürdistan’daki demokratik mücadelemizi yeniden yapılandırmak ama-cıyla bir grup arkadaş görevlendirilmişti. Ör-gütümüz bu görev için o güne dek aldığı so-rumlulukları eksiksiz yerine getirme çabası içinde olan Şilan ve Fuat, Zekeriya, Ciwan, Cemil arkadaşları uygun görmüştü. Bu gru-bun yeni dönem mücadelesini başlatmak için aldığı sorumluluk anlamlı, anlamlı olduğu ka-dar da ağırdı. Ve örgüt bu arkadaşların bu görevi başarıyla sonuçlandıracğına dair son-suz bir güven duyuyordu.

Bu, herhangi bir görevlendirme değildi. Ortada üstlenilmesi gereken tarihi bir misyon vardı. Nitekim bu misyon, dış güçler tarafın-dan da bilindiği için grup hedef alındı. Ve in-sanlık dışı bir saldırı ile beş arkadaşımız kat-ledildi. Düşman, savaş kurallarını iğrenç bir biçimde çiğneyen bu saldırı ile o arkadaşları fiziki olarak imha ederek amacına ulaştığını düşünebilir. Ancak bu şehadetler, Kürdistan özgürlük mücadelesinde yeni bir mücadele azmi ve kararlılığı yaratarak, halkımızın şe-hitler şahsında özgürlük mücadelesine daha fazla bağlanmasını beraberinde getirmiştir. Şilan yoldaş, PKK’nin Yeniden Yapılanma

Kongresi’nde (2005) Apocu hareketin yeni kadro sembolü olarak ilan edildi. Bunun an-lamı da oldukça büyüktür. O’na böyle bir ün-vanı vermekle, Onlara olan borcumuzu bir nebze de olsa yerine getirme çabası içinde olduk.

Şilan arkadaş 1988 yılında Kürt özgürlük mücadelesine katıldı. 17 yıllık mücadele yaşamı boyunca Kürdistan özgürlük müca-delesinin bütün faaliyet alanlarında çalışma yürüttü. Örgütlü olduğumuz tüm çalışma sa-halarında öncülük, militanlık, görev ve so-rumluluk bilinciyle yer almış birisidir. Şilan arkadaş kadın ordulaşmasında yer alan ilk kadın gerillalardandır. Askeri sanat üzerinde yoğunlaşan bir arkadaş olarak Bo-tan, Zagros gibi zorlu alanlarda aktif mücade-le yürütmüş ve komuta düzeyinde görev almıştır. Savaş koşullarında kısa zamanda kazandığı tecrübeyle tabur ve cephe komu-tanlığı yapan ilk bayan arkadaşlardan olmuştur. Şilan arkadaş gerilla savaş sanatında, askeri taktik ve teknik konularda güçlü ve etkili bir duruş sergilemiştir. Öte yandan Şilan arkadaş, kadın partileş-mesinin ilk militanlarındandı. Ve kadın özgür-lük çalışmalarının örgütlü olduğu bütün saha-larda yer aldı. Bu özellikleri, O’nun 1995’te yapılan ilk kadın kongresinde merkez komi-tesine seçilmesinin vesile oldu. Gelişen ka-dın örgütlülüğünü en üst seviyede temsil edeceğine dair O’na duyulan inanç büyüktü. Nitekim mücadele yaşamı boyunca kendisi-ne duyulan bu inanca denk bir katılım sergi-lemeyi başardı. Zagros eyaletinde ilk oluştu-rulan özgün kadın gücünü temsil etti. Kadın özgürlük mücadelesinde erkek egemenlikli zihniyete karşı her zaman ilk saflarda müca-dele edenlerdendi. Önder Apo’nun çizgisi doğrultusunda, kadının özgürlük mücadele-sini, Kürt halkının özgürlük mücadelesi ile ay-nı potada birleştirmeyi büyük ustalıkla ger-çekleştirdi.

2003-2004 yılları arasında özgürlük hare-ketimiz tasfiyeciliğin yoğun saldırıları ile karşılaştığında da kadın özgürlük ideolojisi-nde yaşanan yetmezliklerin tasfiyeciliğe zemin olmaması, pasif konumdan çıkması için öncü bir rol oynadı ve bu mücadelesinde de başarılı oldu. Bunun için de tasfiyeci güç-lerin hedefi haline geldi.

Şimdiye kadar birçok değerli yoldaşımız şehit düştü. Fakat O, bu düzeyde ve bu biçi-miyle şehit düşen ilk arkadaştır. Bu da O’nun ve beraberinde şehit düşen arkadaşların şe-hadetlerine farklı bir anlam katmaktadır. Bu bir tesadüf değildir.

Şilan arkadaş sadece kadın özgürlük mü-cadelesiyle kendisini sınırlayan biri değildi. Örgütün bütün çalışma alanlarında üstlendiği

görevlerde de büyük bir azim, irade sahibiy-di. Hiçbir zaman özgürlük mücadelesinin so-runlarına karşı kayıtsız kalmadı. Örgütün yaşadığı tüm sorunları kendi sorunları olarak gördü. Çalışma yürüttüğü alanlarda kadın özgürlük hareketinin görevlerinin yanı sıra genel görevleri de bütün bir moralle üstlendi ve başardı.

Şehit düştüğü zaman, Kürt özgürlük hare-ketimizin Güney Güneybatı Kürdistan’ın sa-ha sorumlusuydu. O, aldığı sorumluluklara yaklaşımı ile böylesi geniş bir sahanın yöne-ticiliğini yapacak tecrübe ve birikime sahibiy-di. Yaşamın zorluklarıyla sınanmış kişiliği bunu da başaracaktı.

Örgütümüzün tasfiyeyle yüz yüze kaldığı dönemde bir direniş sembolü olan Şilan ar-kadaş, tarihin en güzel sayfalarına altın harf-lerle yazılacaktır. Sadece kadın hareketi için-de tasfiyeciliğe karşı geliştirilen mücadelenin fedai bir sorumluluğu değil, genel hareketi-miz içinde de bunu yapmıştır. Tasfiyecilere karşı korkusuzca bir duruş sergiledi. Bu yönüyle kadronun tavır ve tutum belirleme-sinde öncü rol oynadı.

İnsanın gerçek özü ve kişiliği zor anlarda ortaya çıkar. Bizim hareketimiz de 2003-04 yıllarında oldukça zorlu bir süreç yaşadı. Şi-

lan arkadaş bu dönemde kişiliği, fedakarlığı ile PKK militan ölçülerini temsil ederek, hal-ka, şehitlere ve Önderliğe olan bağlılığını çok net bir biçimde göstermiştir.

Güney, Güneybatı Kürdistan halkına bağ-lılığın, özgürlüğe adanmışlığın somut ifadesi olan Şilan arkadaşın mücadele serüveni aynı zamanda Güney, Güneybatı Kürdistan halkı-nın mücadele serüvenidir. Şilan arkadaş, bu parçalardaki halkımızın özgürlük hareketi-mizdeki düzeyini, mücadelesini, kahramanlı-ğını kendi yaşamında somutlaştırmıştır. Bu nedenle bu parçalardaki halkımızı tanımak için, Şilan arkadaşın yaşamını bilmek gerekir. Şilan arkadaş 1980’lerin başında ailesi aracılığıyla PKK ile tanışır. Güneybatı Kürdis-tan’ın çoğunda olduğu gibi çocukluğundan iti-baren PKK yaşamı, ahlakı ve kültürüyle bü-yür. Genç yaşta mücadelemizin bir sonucu olarak geliştirilen kültür sanat çalışmasında yer alır. Ardından omuzuna aldığı sorumlu-lukları daha da büyüterek gerilla saflarına katılır. Gerillada hemen hemen bütün savaş sahalarında aktif mücadele yürüttü. Savaşta üst düzeyde görev alarak öncülük yaptı. Nasıl ki Apocu hareketin öncü militanı ve manevi önderleri daima şehitlerimiz olmuşsa, Ş. Şilan da Güneybatı Kürdistan’daki demok-ratik yapılanma ve KKK sisteminin yapılan-

masının manevi önderi ve güç kaynağı oldu ve olmaya devam edecektir.

Fuat arkadaş ; uzun süreden beri müca-dele içinde yer alan bir arkadaştı. Gerillada savaşın en zorlu dönemlerinde ön saflarda yer almış, hatta bu uğurda canından bir par-ça vererek, gazilik mertebesine erişmiştir. Buna rağmen hiçbir gün mücadele azmi ek-silmemiş ve tereddüde düşmemiştir. Yaralandıktan sonra savaş sahasından çok, örgütlenme çalışmaları içinde yer almış, uzun bir süre Güneybatı Kürdistan’da kitle faaliyetleri yürütmüştür. Fuat arkadaş Suriye’de çalışma yürüttüğü her bölgede halkın ve örgütün büyük güvenine mazhar olmuş bir arkadaştır. Bu güven öylesine sarsılmazdır ki, Önderliğin Suriye’den çıkı-şından sonra örgüt yönetimimiz Suriye’deki bütün maddi değerlerimizi O‘na emanet et-miştir. O, halkının ve hareketinin güvenini ka-zanmış bir militandı. Ve O, bu güveni boşa çı-karacak hiçbir yetmezliği yaşamamış, aksi-ne, aldığı her görevle birlikte örgütün ne kadar isabetli kararlar aldığını ispatlar bir duruş sergilemiştir. Tek başına bir militan ola-rak halkın desteğini de alarak, Suriye devleti ve tasfiyeci güçlerin tüm zorlama ve baskıla-rına rağmen örgüt değerlerini koruyabilmiş ve sağlam bir şekilde örgüte devredebilmiştir. Şilan arkadaş ile birlikte sadece maddi de-ğerleri korumakla kalmayıp, bundan da öte ve önemli olarak, hareketimizin yarattığı ma-nevi değer ve örgütsel kazanımları, zorlu ko-şullara rağmen halkla birlikte koruyabilmiştir. Fuat arkadaş yürüttüğü mücadelede ve gittiği her bölgede örgütün değerlerini korumayı ve çoğaltmayı başarmış bir dava adamıdır. O’ndaki ulusal ruh o derece güçlüdür ki, Ku-zey Kürdistanlı olmasına rağmen Güneybatı Kürdistan halkının içinde yıllarca kalmış ve düşmanın yaratmak istediği yabancılığı ken-disinde varolan bu ulusal ruhla parçalamıştır. Nitekim Güneybatı Kürdistan halkı da O’nun bu emeklerinin karşılığını, kendi evladı gibi görüp sahiplenerek vermiştir. Bu yönüyle Fu-at arkadaş, Önderliğin yarattığı örgüt değer-lerimizi korumanın sembolü olmuştur.

Cemil Kobani arkadaş ; PKK mücadele-si içerisinde bir emek abidesidir. Botan’dan Zagroslara, Zap’tan Kandil’e kadar ülke sa-hasında Cemil arkadaşın emeğini, eserlerini görmek mümkündür. Gerillanın dağdaki ya-şamını kolaylaştırabilmek için ne gerekiyorsa yapmaya çalışmış, bütün gücüyle emek har-camıştır. Sadece yaşayanlar için değil, en kutsal değerlerimiz olan şehitlerimiz için de olağanüstü çaba göstererek, onlar için yapılan şehitliklerde büyük emek harcamıştır. Pratik mücadele sahasında mu-azzam emek sahibidir. O da diğer yoldaşları

gibi Güneybatı Kürdistan’daki değerlerimizi koruma uğruna şehit düştü. Cemil arkadaşta kaynağı kendisinde saklı tükenmez bir müca-dele azmi vardı. Tasfiyeciliğe karşı kararlı du-ruşuyla da örnek bir yoldaştı. Halkımızın yürüttüğü haklı mücadelesinde önemli görev-leri almak üzere gittiği görev sahasına ulaş-madan şehit düştü. Cemil arkadaş Gü-neybatı Kürdistan halkının yetiştirdiği emek-tar, fedakar ve hesapsız çalışan, üreten bir evladı olarak anılacaktır.

Zekeriya Afrin arkadaş; hareketimizin tasfiye sürecinde Güneybatı Kürdistan’da fedaice mücadele etmiştir. O halkımızın fe-dai bir militanıydı. O, halkının değerlerini koruyabilmek için kendini kesintisiz bir şekilde eğitmeyi bilen, kendisini her koşul altında örgütleyebilen, yoldaşları ve halkı için gerektiğinde gözünü bile kırpmadan kendini feda edebilen bir yoldaştı. Zekeriya arkadaşa göre fedailik sadece askeri bir ol-gu değil, bir yaşam felsefesi ve Apocu ha-reketin temsiliydi. Zekeriya arkadaş halkı ve Önderliği için fedailik yemini içmiş bir mi-litandı. Nitekim böylesi bir görev için de Gü-neybatı Kürdistan’a gönderiliyordu. Bu gö-revini yapmak için yola koyulduğunda da yoldaşlarıyla birlikte şehit düştü.

Ciwan arkadaş 1990’ların başında Gü-neybatı Kürdistan’dan katılmış, uzun soluklu bir mücadele yürütmüş bir yoldaşımızdı. Çok uzun bir süre gerilla saflarında savaştıktan sonra görevli bir militan olarak tekrar başlan-gıç noktasına dönüyordu. Gerillanın bütün sahalarında tecrübe edinen Ciwan arkadaş, kazandıklarını halkının hizmetine sunmak ve Güneybatı Kürdistan’daki yeni hamleye katıl-mak için yola koyulmuştu. Bunun için de coşku ve moral düzeyi oldukça yüksekti. 29 Ekim 2004 tarihinde Güney Kürdis-tan’ın Musul kentinde şehit düşen Şilan, Fu-at, Cemil, Ciwan ve Zekeriya yoldaşların Apocu hareketin tarihinde hep belirgin, silin-mez bir yeri olacaktır.

Onlar demokrasi mücadelemizin zirveleş-mesinde birer abide olmuşlardır. Her biri ha-reketimizin yaşadığı en kritik süreçlerde emek ve fedakarlıkları ile zor dönemlerin aşılmasına öncülük eden yoldaşlar olarak, Kürt halkının özgürlük mücadelesinin başarı-ya ulaşmasında kendi paylarına düşeni faz-lasıyla ve layıkıyla yerine getirmiştir. Yeni dö-nemin yaratımlarının güç kaynağı olan bu yoldaşlar bizlerin her zaman öncüleri ve ay-dınlatıcıları; Güneybatı Kürdistan’da yeniden yapılandırılan KKK sisteminin mimarı ve ön-cüleri olacaklardır.

Mücadele arkadaşları adına

Şahin CUDİ

Her biri birer başarı abidesiydi onlar

Ad›, soyad›: Meysa BAK‹ Kod ad›: fiilan KOBAN‹ Do¤um yeri ve tarihi: Kobani 1971

Mücadeleye kat›l›m tarihi: 1988, Halep

fiehadet tarihi ve yeri: 29 Kas›m 2004, Musul

Ad›, soyad›: Cemil NEBO Kod ad›: Nebo ALi

Do¤um yeri ve tarihi: Kobani 1964

Mücadeleye kat›l›m tarihi: 1990, MKA

fiehadet tarihi ve yeri: 29 Kas›m 2004, Musul

Ad›, soyad›: Hac› Cuma AL‹ Kod ad›: Ciwan KOBAN‹ Do¤um yeri ve tarihi: Kobani 1974

Mücadeleye kat›l›m tarihi: 1992, Suriye

fiehadet tarihi ve yeri: 29 Kas›m 2004, Musul

Ad›, soyad›: Zekeriya ‹BRAH‹M

Kod ad›: Zekeriya TOROS Do¤um yeri ve tarihi: Halep, 1974

Mücadeleye kat›l›m tarihi: 1996, Behdinan

fiehadet tarihi ve yeri: 29 Kas›m 2004, Musul

Ad›, soyad›: Hikmet TOKMAK Kod ad›: Fuat Do¤um yeri ve tarihi: Malazgirt, 1973

Mücadeleye kat›l›m tarihi: 1991, Zagros

fiehadet tarihi ve yeri: 29 Kas›m 2004, Musul

Page 26 - serxwebun

This is a SEO version of serxwebun. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »